اصطلاحات زیست شناسی
26
آگوست

مهم ترین اصطلاحات زیست شناسی

اصطلاحات زیست شناسی

اصطلاحات تخصصی زیست شناسی اقیانوسی عظیم است. رشته زیست شناسی علمی است که به بررسی زندگی جانوران و جانداران سطح زمین می پردازد. تمامی رفتار ها و تعاملات موجدات زنده جهان را مورد بررسی قرار داده و با کشف راز های خلقت به بهبود زندگی بشر کمک می کند. سه گرایش مهم در زیست شناسی علوم گیاهی، عاوم جانوری و زیست دریا است.

درواقع رشته زیست شناسی هرآنچه در پیرامون ما وجود دارد را پوشش داده است. این گسترش و همه جانبه بودن رشته زیست شناسی اهمیت این رشته را برای بقای بشریت مشخص می کند . دانشجویان و دانشمندانی که در این رشته فعالیت می د کنند روزانه در حال کشف و شهود موارد جدید هستند. ثبت و ضبط این کششفیات امر ضروری و حتمی است تا بعد از اثبات منتشر شود .

برای همه فهم بودن این مطالب نیاز شدید به ترجمه تخصصی متون زیست شناسی خواهید داشت. همچنین اصطلاحات تخصصی زیست شناسی بسیار گسترده بوده و مترجم باید به تمام این واژگان تسلط داشته باشد . در ادامه لیست جامعی از اصطلاحات انگلیسی زیست شناسی برا شما عزیزان آماده کرده ایم.

خدمات ترجمر در حوزه ترجمه تخصصی زیست شناسی

مجموعه تخصصی ترجمر با داشتن برترین مترجمان در حوزه زیست شناسی ، پرچم دار ترجمه تخصصی زیست شناسی است. در تیم ترجمر تمامی متون دانشگاهی به صحیح ترین شکل ممکن ترجمه شده و در اختیار مترجمان قرار می گیرد. مترجمان پروه ترجمر از معتبرترین دانشکده های داخلی و خارجی فارق التحصیل شده و دارای افتخارات بزرگی هستند .

با خاطری آسودن سفارش ترجمه تخصصی زیست شناسی خود را ثبت کنید و منتظر نتیجه فوق العاده از سمت تیم مترجمین ترجمر باشید. در این تیم ترجمه کتاب تخصصی رشته زیست شناسی نیز به صورت کاملا حرفه ای انجام می شود. تمام هدف این مجموعه کسب رضایت شما کاربران گرامی است . این رضایتمندی زمانی حاصل می شود که شما ترجمه با کیفیت دریافت کنید .

در گروه ترجمر تمامی خدمات بعد از تایید کیفیت برای کاربران ارسال شده و قبل از ارسال حتما توسط کارشناس مربوطه باز بینی میشود. به هیچ عنوان نگران صحت و درستی ترجمه تخصصی زیست شناسی خود نباشید زیرا شما با ثبت سفارش ترجمه مقاله در ترجمر با حرفه ای ترین ها در حوزه ترجمه همراه خواهید شد. ما تا لحظه ثبت طرح لبخند رضایت بر چهره شما همراهتان خواهیم بود.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات مکانیک تخصصی

اصطلاحات انگلیسی زیست شناسی:

A

 Adenovirus – آدنا ویروس ها :

در اصطلاحات شیمی به خانواده ای از ویروس های گفته میشود که دارای دی ان ای دو رشته ای خطی هستند.

زنجیره آ-  A chain:

این واژ] در اصطلاحات تخصصی شیمی به معنای یک سلسله چیزهای به هم وابسته گفته می شود. معنای دیگر آن زنجیره، ریسه، سلسله است.

دی ان ای نوع آ  A form DNA:

دی ان ای موجودات زنده مختلف است . این واژه در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی اشاره به دی ان ای نوع آ دارد.

first meioticanaphase:

در اصطلاحات تخصصی زیست این کلمه به معنای اولین آنافاز میتوز به کار می رود.

 second meioticanaphase:

در اصطلاحات انگلیسی تخصصی زیست این واژه به معنای دومین آنافاز میتوز به کار می رود.

کج راهی aberration:

معنای این کلمه در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی به چیزی اتلاق میشود که از مسیر طبیعی خود جدا شده است.

تولید خود بخود، تولید مثل  abiogenesis:

در اصطلاات تخصصی زیست شناسی این واژه به علمی گفته می شود که به بررسی دلیل و چگونگی به وجود آمدن موجودات زنده و غیر زنده می پردازد.

غیر آلی، غیر زنده، نازیوا  abiotic:

در اصطلاحات زیست شناسی به معنای عامل غیر زنده و تاثیر گذار بر اکوسیستم را نازیوا گویند . مانند نور، دما، بادو…عوامل طبیعی موجود در طبیعت.

فرساب، سایش، ذوب یخ ablation:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این واژه به معنی فرسایش، ساییدگی، فرساب و تخریب است.

  گروه خونی ای بی او/آ ب او ABO blood group :

انسان ها گروه خونی های مختلفی دارند و این واژه در اصظلاحات انگلیسی زیست شناسی به گروه خونی ای بی او اشاره دارد.

مجموعه بی نتیجه، همتافت: abortive complex

معنای این کلمه در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی، به معنای ناموفق، بی حاصل، گروه بیهوده، ناقص و نارس می باشد.

بی دستی مادرزاد abrachiatism:

در اصلاحات انگلیس زیست شناسی این واژه به موجوداتی گفته می شود که از بدو تولد با نقص و بدون دست متولد می شودند. مترادف آن (بی دست مادر زاد abrachius) می باشد .

جذب کنندگی، absorbance :

معانی این کلمه در اصطلاحات زیست شناسی مقدار جذب، میزان جذب و جذب کنندگی است.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات سیاسی

جذب، جذب سطحی absorption :

معنی این واژه در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی درآشامی، درکشی، درونجذبی، انجذاب، جذب مواد غذایی و دارو است .

بی قلبی مادر زاد acardia:

در اصطلاحات انگلیسی زیست شناسی این واژه به موجودی گفته می شود که بدون قلب متولد شده است . مترادف آن acardiac است .

کنه زدگی acariasis:

در اصطلاحات زیست شناسی این واژه به بیماری گوستی که در اثر گزش کنه ایجاد شده اشاره دارد . مترادف آن acarinosis است .

کنه سانان acarina

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی به مجموعه از موجودات گفته می شود که از خانواده کنه و شبیه به آن هستند .

بلوغ شتابدار/تسریع شده accelerated maturation:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این کلمه به معنای بلوغ سریع می باشد.

گلوبولین شتابدهنده /تسریع کننده accelerator globulin

در واژگان تخصصی زیست شناسی معنای این واژه گلوبولین شتاب دهنده است.

مصرف/درون جذب قابل قبول روزانه  acceptable daily intake:

این واژه به معنای مقدار باقی مانده از داروی تجویز شده روزانه است . مقدار آن به حدی است که خطر بسیار کمی برای سلامتی انسان و حیوان در کل عمر آن دارد.

سطح ریسک قابل قبول acceptable level of risk:

در اصطلاحات زیست شناسی این واژه به سطح قابل قبولی از ریسک اشاره می کند .

پذیرا، گیرنده، پذیرنده acceptor:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این واژه به معنی پذیرنده، متقبل، قبول کننده می باشد.

کنترل/مهار گیرنده acceptor control:

در اصطلا حات انگلیسی زیست شناسی یاین واژه به معنی کنترل پذیرنده به کار می رود .

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات علوم اجتماعی

محل اتصال گیرنده، سایت acceptor junction site:

معنی این کلمه در اصطلاحات شیمی سایت اتصال گیرنده، اتصال دریافت کننده است .

سایت/محل گیرنده/اکسپتور acceptor site:

این واژه به معنی سایت پذیرنده است .

محیط زیست سریعا در دسترس  accessible ecosystem:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این واژه به معنای اکوسیستم قابل دسترس می باشد .

بروز، حمله، شیوع، کسب، accession :

این واژه معنی متعددی دارد از قبیل، ورود، دخول، پیشرفت، نمایان، نزدیکی، جلوس .

کروموزوم اضافی، فام تن accessory chromosome:

این وايه به معنی کروموزوم جانبی (فرعی – اضافی) است.

اتفاق، تصادف accident:

در اصظلاحات تخصصی زیست شناسی این کلمه به معنای حادثه، تصادف، پیش آمد، سانحه، واقعه است.

آزادسازی /رهایی تصادفی /اتفاقی accidental release:

در اصطلاحات زیست شناسی معنای این کلمه آزادسازی تصادفی می باشد .

اقلیم/بوم /خو پذیری / اقلیمی شدن/سازش با محیط acclimatization :

معنای این کلمه عادت به آب و هوای تازه، توافق با اب و هوای یک منطقه، خو گرفتگی می باشد .

انباشت، انباشتگی، accumulation :

این کلمه در اصلاحات تخصصی زیست شناسی به معنای انبوهی، تجمع، تراکم، اندوختگی، ذخیره، توده است .

غیر سلولی acellular:

در اصطلاحات انگلیسی زیست شناسی این واژه به معنای بی یاخته و غیر سلولی است .

باکتری جوهر سرکه acetic acid bacteria:

این کلمه در اصطلاحات زیست شناسی به معنای باکتری های اسید استیک می باشد .

استون acetone:

ماده ای از نظر ظاهر به شکا آب ، بی رنگ و آتش گیر که در تولید مواد آلی و به عنوان حلال استفاده می شود . فرمول این ماده ch3coch3 است .

آکوندروپلازی، بیماری کوتاهی دست و پا  Achondroplasia:

بیماری است که، موجود به شکل مادر زادی استخوان هایی ناهنجار دارد و اسکلت آن دچار کم رشدی می باشد .

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات صنایع تخصصی

نقطه بدون رنگ/آکرومیک achromic point:

در اصطلاحات زیست شناسی این وايه اشاره به نقطه سفیدی بر روی نمودار دارد. معنای این نقطه سفید استاندار و قابل قبول بودن نتیجه مورد نظر است .

اسید acid:

در این واژه یه ماده ای ترش و تند اشاره دارد. معنای دیگر آن ترشا، جوهر، سرکه مانند، اسیدی دارای ph کمتر از 7 ، حالت اسیدی .

اکسید اسیدی acid oxide:

این کلمه به معنی اکسید اسیدی می باشد .

باران اسیدی acid rain:

این واژه به معنی اکسید اسیدی می باشد .

تحمل/تولرانس / acquired mutation :

 در این وايه به معنای جهش اکتسابی می باشد .

مخروط سر acrocephalic :

در اصطلاحات زیست شناسی این اصطلاح به معنای جمجمه هرمی شکل بطور غیر طبیعی است .

بی دستی مادرزاد abrachiatism:

در اصلاحات انگلیسی زیست شناسی این واژه به موجوداتی گفته می شود که از بدو تولد با نقص و بدون دست متولد می شودند. مترادف آن (بی دست مادر زاد  abrachius) می باشد .

بی دستی مادرزاد

جذب کنندگی، absorbance :

معانی این کلمه در اصطلاحات زیست شناسی مقدار جذب، میزان جذب و جدب کنندگی است.

جذب، جذب سطحی absorption :

معنی این واژه در درآشامی، درکشی، درونجذبی، انجذاب، جذب مواد غذایی و دارو است .

بی قلبی مادر زاد acardia:

این واژه به موجودی گفته می شود که بدون قلب متولد شده است . مترادف آن acardiac است .

کنه زدگی acariasis:

در این واژه به بیماری گوستی که در اثر گزش کنه ایجاد شده اشاره دارد . مترادف آن acarinosis است .

کنه زدگی در اصطلاحات زیست شناسی

کنه سانان acarina

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی به مجموعه از موجودات گفته می شود که از خانواده کنه و شبیه به آن هستند .

بلوغ شتابدار/تسریع شده accelerated maturation:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این کلمه به معنای بلوغ سریع می باشد.

گلوبولین شتابدهنده /تسریع کننده accelerator globulin

در واژگان تخصصی زیست شناسی معنای این واژه گلوبولین شتاب دهنده است.

مصرف/درون جذب قابل قبول روزانه  acceptable daily intake:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این واژه به معنای مقدار باقی مانده از داروی تجویز شده روزانه است . مقدار آن به حدی است که خطر بسیار کمی برای سلامتی انسان و حیوان در کل عمر آن دارد.

سطح ریسک قابل قبول acceptable level of risk:

در اصطلاحات زیست شناسی این واژه به سطح قابل قبولی از ریسک اشاره می کند .

همچنین مطالعه کنید پرکاربردترین اصطلاحات حقوق

پذیرا، گیرنده، پذیرنده acceptor:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این واژه به معنی پذیرنده، متقبل، قبول کننده می باشد.

کنترل/مهار گیرنده acceptor control:

در اصطلا حات انگلیسی زیست شناسی یاین واژه به معنی کنترل پذیرنده به کار می رود .

محل اتصال گیرنده، سایت acceptor junction site:

معنی این کلمه در اصطلاحات شیمی سایت اتصال گیرنده، اتصال دریافت کننده است .

سایت/محل گیرنده/اکسپتور acceptor site:

این واژه به معنی سایت پذیرنده است .

محیط زیست سریعا در دسترس  accessible ecosystem:

در این واژه به معنای اکوسیستم قابل دسترس می باشد .

بروز، حمله، شیوع، کسب، accession :

در اصطلاحات زیست شناسی این واژه معنی متعددی دارد از قبیل، ورود، دخول، پیشرفت، نمایان، نزدیکی، جلوس .

کروموزوم اضافی، فام تن accessory chromosome:

در این وايه به معنی کروموزوم جانبی (فرعی – اضافی) است.

اتفاق، تصادف accident:

در اصظلاحات تخصصی زیست شناسی این کلمه به معنای حادثه، تصادف، پیش آمد، سانحه، واقعه است.

آزادسازی /رهایی تصادفی /اتفاقی accidental release:

در اصطلاحات زیست شناسی معنای این کلمه آزادسازی تصادفی می باشد .

اقلیم/بوم /خو پذیری / اقلیمی شدن/سازش با محیط acclimatization :

در معنای این کلمه عادت به آب و هوای تازه، توافق با اب و هوای یک منطقه، خو گرفتگی می باشد . 

انباشت، انباشتگی، accumulation :

این کلمه در اصلاحات تخصصی زیست شناسی به معنای انبوهی، تجمع، تراکم، اندوختگی، ذخیره، توده است .

غیر سلولی acellular:

این واژه به معنای بی یاخته و غیر سلولی است .

باکتری جوهر سرکه acetic acid bacteria:

این کلمه به معنای باکتری های اسید استیک می باشد .

استون acetone:

در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی ، ماده ای از نظر ظاهر به شکا آب ، بی رنگ و آتش گیر که در تولید مواد آلی و به عنوان حلال استفاده می شود . فرمول این ماده ch3coch3 است .

استون در اصطلاحات زیست شناسی

آکوندروپلازی، بیماری کوتاهی دست و پا  Achondroplasia:

بیماری است که، موجود به شکل مادر زادی استخوان هایی ناهنجار دارد و اسکلت آن دچار کم رشدی می باشد .

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات متالوژی

نقطه بدون رنگ/آکرومیک achromic point:

در اصطلاحات زیست شناسی این وايه اشاره به نقطه سفیدی بر روی نمودار دارد. معنای این نقطه سفید استاندار و قابل قبول بودن نتیجه مورد نظر است .

اسید acid:

این واژه یه ماده ای ترش و تند اشاره دارد. معنای دیگر آن ترشا، جوهر، سرکه مانند، اسیدی دارای ph کمتر از 7 ، حالت اسیدی .

اسید

اکسید اسیدی acid oxide:

این کلمه به معنی اکسید اسیدی می باشد .

باران اسیدی acid rain:

این واژه به معنی اکسید اسیدی می باشد .

باران اسیدی

تحمل/تولرانس / acquired mutation :

 در اصطلاحات تخصصی زیست شناسی این وايه به معنای جهش اکتسابی می باشد .

مخروط سر acrocephalic :

این اصطلاح به معنای جمجمه هرمی شکل بطور غیر طبیعی است .

مخروط سر