اصطلاحات علوم اجتماعی
22
آگوست

اصطلاحات علوم اجتماعی پرکاربرد

اصطلاحات علوم اجتماعی

در این مقاله که توسط گروه ترجمه ترجمر جمع آوری شده است به اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی پرداخته ایم. هر اصطلاح را با توضیحی آورده ایم تا امر ترجمه را برایتان راحت تر کنیم. امیدواری استفاده کرده و بهترین بهره را از آنها ببرید.

اصطلاحات علوم اجتماعی

خدمات ترجمر در حوزه علوم اجتماعی

در رابطه با خدمات سایت ترجمه ترجمر در رشته علوم اجتماعی میتوان به ترجمه تخصصی علوم اجتماعی، ترجمه مقالات تخصصی و ISI ، ترجمه کتب و جزوات دانشگاهی، ترجمه کتاب های تخصصی و سایر خدمات در باب ترجمه اشاره نمود. با همکاری با بهترین های ترجمه میتوانید بدرخشید. ما با ارائه بهترین کیفیت ترجمه با نازل ترین قیمت و پشتیبانی یک ماهه حسن نیت خود را به شما ثابت کرده و در نهایت کافیست از طریق لینک ثبت ترجمه، بهترین بودن را با ما تجربه نمایید.

A

Anomie (بی هنجاری)

به عدم وابستگی شخص به جامعه است که در نهایت به چندپارگی جامعه تبدیل می شود. این واژه توسط دورکیم به شکل «قانونِ بی قانونی» و «خواستن سیرناشدنی» تعریف شده است.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات اقتصاد

Abnormal (نابهنجار)

به آنچه متمایز با معمول و طبیعت است گفته می شود. فاقد سازگاری، مضر در کارآیی یک نظام، مغایر با انتظارات مردم. کسی که از هنجارها و میانگین ها انحراف گرفته است.

Antisocial (ضد اجتماع)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به افرادی گفته می شود که آگاهانه یا نااگاهانه، به عمد یا غیرعمد علیه نظام جامعه فعالیت می نمایند مانند دزدان و جنایتکاران.

ضد اجتماع

Aggression (پرخاشگری)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به رفتارهایی که برای ترساندن دیگران و تخطی از مرزهای حقوقی انجام شود، پرخاشگری نام دارد. پرخاشگری معمولا با قدرت همراه است و بر علیه موازین اجتماعی صورت میگیرد.

Alienation (از خود بیگانگی)

معنای لغوی آن بیگانه ساختن است. اما در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی زمانی به کار میرود که فرد بخاطر تجربه ای که دارد، خود را بیگانه حس نماید. در بین اجزای مختلف شخصیت فردی تجزیه میشود. باعث میشود که کل شخصیت از معنی بیفتد، مانند حس بیگانگی با محیط.

Adjstment (سازگاری)

به معنی جاری دادن  اجزا در یک مجموعه است طوری که وظیفه خود را درست و به نحو احسنت انجام دهند.

Assimilation (همانند گردی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به فرایندی اطلاق می شود که در طی آن افراد یا گروه‌ها احساسات، آموخته ه او طرز تلقی های افراد یا گروه ها را کسب می کنند. در طول زمان و به تدریجی با آن یکی شده و در پایان کل واحد را تشکیل می دهند. همانند گردی معادل تطبیق و همسازی می باشد. بطور مثال در سطح جهانی میتوان به تلاش کشورهای جهان سوم برای همانند با غربی ها اشاره نمود.

Accommodation (همسازی)

فرایندی آگاهانه یا غیرآگانه است که در طی آن دگرگونی متقابل بین افراد با گروه ها اتفاق می افتد و سبب کاهش یا رفع تشنج و تعارض ها میگردد.

Adaption (انطباق)

سازگاری اجتماعی است و در برگیرنده فرآیندی که فرد یا گروه روابط اجتماعی خود را با محیط اجتماعی هماهنگ می کنند.

Attitud (طرز تلقی)

در اصطلاحات علوم اجتماعی طرز تلقی ما بین عمل و عقیده قرار میگیرد. آمادگی روانی که برای انام عمل، گرایش یا جهت گیری مثبت و منفی در برابر یک امر اجتماعی، مجموعه ‌ای از فرآیندهای علطفی، انگیزشی و شناختی فرد می باشد.

Ambivalence (دوگانگی روانی)

به همزیستی دو حالت عاطفی که با یکدیگر در تناقض هستند گفته می شود؛ مانند عشق و تنفر، دو حسی بودن و دورویگی.

Abnegation (ایثار)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به مقدم شمردن افراد بر خود گفته میشود که در مقابل خودخواهی، قومر مرکیزی و خود گرایی قرار میگیرد.

Action (کنش)

Achieved social status (پایگاه اجتماعی محقق)

به تحقق عملی پایگاه توسط فرد یا هر عامل یا کارگزار اجتماعی را میگویند که استوار بر بروز استعدادهای و مهارت های خود فرد است.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات صنایع تخصصی

Ascriptive social status (پایگاه اجتماعی محول)

پایگاهی تفویض شده است که تلاش ها و استعدادهای فرد در آن تاثیری ندارد و بر پایه زمینه های خانوداگی، زیستی و نسب است.

Apartheid (آپارتاید)

نظامی که در آفریقای جنوبی محور اصلی جدایی انسان ها بر اساس نژاد بوده است که در آن اقلیت سفید بر اکثریت سیاه حکومت داشتند و در سال 1948 با به قدرت رسیدن حزب ملی گرا تاسیس گردید.

Allegince (بیعت)

Absolutism (خودکامگی، حکومت مطلقه)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به نظامی گفته میشود که در آن قدرت در اختیار فرد یا گروهی خاص قرار گرفته و بی چون و چرا اعمال خواهد شد.

Assembly (مجمع)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی، به جمع شدن و گردهمایی مردم در یک محل خاص است که غالبا هدف آن بیان نظر سیاسی، مشورت یا تظاهرات است.

مجمع در اصطلاحات علوم اجتماعی

Action (کنش)

شامل تمامی رفتارهای انسانی فردی و اجتماعی، آگاه یا ناخودآگاه است که رفتارهای بیرونی و قابل مشاهده و تفکرات، احساسات، تمایلات و امیال را شامل می شود.

association (موسسه)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به گروهی اطلاق می شود که برای تعقیب علایق و مشترک شکل گرفته است و نتیجه هم پیمانی رسمی است.

B

Behavior (رفتار)

به واکنش دیگران که دارای ابعاد عینی، ذهنی، کمی و کیفی است، گفته می شود.

Bourgeoisie-Bourgeois (بورژوا و بورژوازی)

افرادی که ساکن شهرهای آزاد هستند و منزلت خاص و جدا از قلمرو قضایی و حاکمیت فئودال ها دارند.

Band (باند)

به گروهی گفته می شود که به طور طبیعی و بدون تهمیدات قبلی برای واکنش در برابر محیط پیرامون خود شکل میگیرند و دارای همبستگی هستند.

Behavioir patterning (الگوی رفتاری)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به گونه ای از رفتار اتلاق می شود که به عنوان مدل شناخته شده است.

Belief (باور و اعتقاد)

به قبول و پذیرش گزاره ای خاص به عنوان حقیقت که رنگی عاطفی و هیجانی به خود میگیرد.

Bureaucracy (دیوان سالاری)

به کار به شیوه منطقی و عقلانی در تقسیم گفته می شود. حکومت ادارات، اعمال فوانین خشک و ظاهرآرا، هرم قدرتی که از بالا به پایین است.

Bill (لایحه)

لایحه پیشنهاد و پیش نویس قانون است که برای تصویب به مجلس مقننه تقدیم می شود.

C

Conformism (همنوایی)

به معنای انطباقی صرفا و عمدا بطور مصلحتی انجام گیرد. اگر در انطباق در بعد دستوری قرار گیرد ، سازگاری نامیده می شود.

Conation (تمایل)

به حالت هایی از ذهن که همراه با میل به عمل و گرایشی آگاهانه به عمل است گفته میشود. تمایل در نهایت سبب شروع فعالیت های عمدی میگردد.

Customs (رسوم)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به شیوه ای از اندیشه ها و اعمال اعضای گروه گفته می شود که به عنوان سنت آن ها را رعایت می کنند و به عنوان عادت آنها را فرا میگیرند.

Ceremony (مراسم)

به بیان افکار و احساسات مشترک که از طریق انجام اعمال نسبتا رسمی در بعد نمادی و زمان و مکانی معین شکل میگیرد. این مراسم آیین هایی هستند که احساسات و نگرش های مشترک را بیان میکند.

Capital- apitalism (سرمایه)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به ثروت، پول یا کالایی که قابلیت نگهداری را داشته و میتوان آن را افزایش داد، گفته می شود. همچنین دارایی هایی که از همین شیوه به دست می آید.

class struggle (تضاد طبقاتی)

به کشمکش هایی که در بین طبقات اجتماعی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل میگیرد.

conflict (کشمکش)

در لغت به معنای ضربه زدن، برخورد و مبارزه کردن است. اما در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به معنا و مفهوم ستیز دو نفر یا دو گروه یا چند گروه به دلایل مادی و غیرمادی با یکدیگر دارند.

Competitiion (رقابت)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به عمل و تعقیب هدفداری که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به شکل مشترک انجام گیرد.  در رقابت کشمکش و تقابلی وجود دارد که در آن دو یا چندنفر و گروهی برای دستیابی به خواسته های خود با یکدیگر با خشونتی کمتر و بدون خشونت مباره می کنند. در رقابت توجه افراد به رسیدن به هدف است نه شکست رقبا.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات حقوق پرکاربرد

Cognition (شناخت)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به استعداد و توان درک کردن گفته می شود.

corruption (فساد)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به بهره گیری از قدرت عمومی برای نفع شخصی و گروهی که به روشی سبب نقض قوانین یا زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی شود.

Communes (کمون ها)

Communism (کمونیسم)

یک ایدئولوژی است که تلاش دارد بر اساس مالکیت مشترک روش ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی به یک سازمان اجتماعی ضد دولت گرایی و فاقد طبقه اجتماعی برسد.

Constitutionalism (مشروطه خواهی)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به محدودیت ها و قیودی گفته می شود که بطور منظم و موثر تصمیم گیرندگان حکومت را تحت کنترل میگیرد.

Commission (کمیسیون)

در اصطلاحات علوم اجتماعی هیاتی از افراد که وظیفه عمومی به آن ها واگذار شده است، کمیسیون نامیده می شود.

constitutional law (قانون اساسی)

به مقرراتی می گویند که ساختار و اختیارات سازمان های دولتی و حقوق ملت را تعیین و تجدید می کند.

cabinet (کابینه)

به اتاقی گفته می شود که وزیران را دور هم جمع می کنند. گروهی از وزیران هستند که مورد اعتماد بوده و همراه با رئیس جمهور زمام کشور را در دست میگیرند.

Coalition (اتئلاف)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به اتحاد موقت گروه ها و نیروهای سیاسی کشورها گفته می شود که برای رسیدن به هدفی معیت تلاش می کنند.

Coup detat (کودتا)

به دست آوردن قدرت به شکل سریع و با اعمال قدرت توسط فرقه ای سیاسی، کودتا نامیده می شود.

Colony (مستعمره)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به سکونت از اتباع یک دولت در کشوری خارجی گفته می شود که با حفظ ارتباط اداری و قانونی میان دولت اصلی و سکونت گاه جدید می باشد. مستعمره تابع دولت اصلی می باشد.

comprehensive School (مکتب تفهمی)

مخالف به کارگیری علوم طبیعی در علوم اجتماعی می باشد و معتقد است که محقق اجتماعی باید برای درک مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشد.

comprehensive School (مکتب تفهمی)

critical sociology (جامعه شناسی انتقادی)

D

Deviance (انحراف)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به هر رفتاری که مخالف با انتظارات جماعه نباشد، گفته میشود.

Dysfunction (کارکرد نامطلوب)

در اصطلاحات علوم اجتماعی، زمانی است که عملکرد اجزا یا اهداف نظام اجتماعی منطبق نباشد و نیازهای اساسی آن را پاسخ ندهد.

Diseconomy (اسرف)

به تاثیرات نامطلوبی که در نتیجه سبب توسعه فعالیت های اقتصادی از قبیل تولیدی یا مصرفی می شود. اسراف مخارج تهیه و تولید و مصرف را افزایش می دهد.

Development (توسعه)

به اصطلاحات علوم اجتماعی به معنای گسترش، شکوفایی و بسط دادن است. رشد و هماهنگی همیشگی موزون در همه ابعاد زندگی روانی و مادی جامعه می باشد.

توسعه

Dectateur (دیکتاتور)

امروزه به معنای فرمانروا یا حاکم بی رحم و ستمگر می باشد.

Domination (سلطه)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به گونه‌ای از رفتارها اطلاق می شود که در آن معیار پذیرش میزان قدرت است و خواست و اراده فرد قدرتمند بر افراد مورد سلطه تحمیل می گردد.

همچنین مطالعه کنید مهم ترین اصطلاحات متالوژی پرکاربرد

Desideratum (استبداد)

به اعمال قدرت به شکل نامحدود و نبود شیوه های مردم سالاری می گویند.

E

Esprit group (تعصب گروهی)

به نشان دادن وفاداری به گروه اطلاق می شود. داشتن پیوندی عاطفی و سخت با گروه.

Eufunction (کارکرد مطلوب)

به زمانی گفته می شود که عملکرد اجزاء یا اهداف نظام اجتماعی منطبق نباشد و نیازهای اساسی فرد را پاسخگو باشد.

Emulation (همچشمی)

به آمیزه‌ای از تقلید و رقابت گفته میشود. سبقت جویی در جهت رسیدن به هدف هایی که از سوی عامه مردم و جامعه پذیرفته شده است.

Ethnic Group (گروه قومی)

به مردمی گفته می شود که ویژگی های خاص دینی، نژادی، جغرافیایی، عادت ها و رسم و رسوم های خاص خود را دارند و در یک مجموعه اجتماعی و فرهنگی گسترده تر قرار گرفته اند.

Environment (محیط)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به عوامل خارجی اطلاق می شود که شخص یا اشخاص به گونه ای بالفعل یا بالقوه در برابر آن واکنش نشان می دهند.

Economics (اقتصاد)

به علمی گفته می شود که رفتار انسان ها را در رابطه با استفاده از وسایل کمیاب برای رسیدن به اهدافی مشخص، مانند رفع نیازها و حداکثر کردن درآمد، مطالعه میکند.

F

Fixism (تحجر گرایی)

Fatalism (تقدیر گرایی)

به پذیرش بی چون و چرای وقایع و اتفاقات و تسلیم در مقابل آنان گفته می شود. این نگرش از اندیشه ای ناشی میشود که اکثر وقایع از تسلط انسان خارج است.

Fanaticism (متعصب – جمود فکری)

به عقاید کلیشه‌ای و قالبی و تغییرناپذیر گفته میشود.

Favoritism (غرض ورزی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به روابط شخصی اشاره دارد که بر اساس شایستگی ها نمیباشد.

Faction (فرقه)

در اصطلاحات انگلیسی اجتماعی به گروهی گفته می شود که در محدوده زمان شکل میگیرند و هدف آنها تامی خواسته های گروه است و اهداف آنها با اهداف کل جامعه مغایرت دارد.

همچنین مطالعه کنید اصطلاحات بازرگانی پرکاربرد

Fashion (مد)

به تغییرات و دگرگونی هایی اتلاق می شود که زود رواج پیدا میکنند و عمر محدودی نیست دارند.

Fascism (فاشیسم)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به عنوان یک جنبش است که هدف ان استقرار یک رژیم دیکتاتور است و ضد دموکراسی و آزاد اندیشی و سوسیالیم میباشد.

Feudalism (فئودالیسم)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر معیشت دهقانی است. وجه تمایز آن در پراکندگی قدرت در املاک مستقل و نیمه مستقل می باشد.

G

Goal (هدف)

به نتیجه نهایی عمل یا اعمال هدف گفته می شود. هر نوع تغییرات موقعیت است که فرد یا گروه با اعمال خود قصد پدید آوردن آن را دارند. یکی از عناصر مهم نظام اجتماعی هدف است.

Gang (دسته)

به گروه های کوچکی اشاره دارد که از نوجوانان و جوانان تشکیل شده است و در مقابل هنجارهای اجتماعی مقاومت می کنند. مانند گوساله های کوچک در ایتالیا، سیاه جامگان در فرانسه و تدی بویزها در انگلستان.

Group minority (اقلیت یا گروه اقلیت)

شامل گروهی است که بوسیله آن مورد تبعیض قرار میگیرد و وضعیت نامناسب تری دارد. این گروه نوعی حس همبستگی، وفاداری، احساس تعلق و علایق مشترک زیاد با یکدیگر دارند.

I

Internalization (درونی شدن – نهادی شدن)

به معنای یادگیری و نمادسازی است. وضعیتی است که به دلیل شرایط، یادگیرنده تحت تاثیر قرار گرفته و ناخودآگاه و ناهشیار و برانگیخته شود.

Imitation (تقلید)

به تلاشی که افراد یا گروه به شکل هشیار یا ناهشیار در زمینه یکسان کردن رفتار و اندیشه خود با افراد یا گروه دیگر انجام می دهند.

Identification (هویت یابی)

به عمل روانی گفته میشود که توسط آن فرد، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه خصوصیات فرد یا گروهی را به خود نسبت می دهد.

Interaction (کنش متقابل)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به عملی متقابل دو یا چند موجود زنده بر یکدیگر گفته می شود.

کنش متقابل

Internalization (درونی سازی)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به فرایندی گفته می شود که هنجارها و ارزش ها را جذب کرده و مورد پذیرش قرار میدهد و با فرد یکی میشود.

Inflition (تورم)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی، افزایش واقعی سطح عمومی قیمت ها و کاهش قدرت خرید با واحد پولی را تورم می گویند. تورم افزایش تقاضا نسبت به تولید است.

Innovation (نوآوری)

به هر نوع فکر و رفتاری که به دلیل تفاوت و تمایز کیفی‌اش با صورت های موجود، نو و تازه محسوب می شود.

همچنین مطالعه کنید مهم ترین و پرکاربردترین اصطلاحات هنر

Institution (نهاد)

در لغت به معنای ساختن است. در اصطلاحات تخصصی به نام سازمان یافته‌ای از روابط اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای گروه یا جامعه به وجود می آید.

Intuitionalism (شهود گرایی)

به آیینی گفته می شود که درک حقایق را از طریق درک دل و شهود ممکن میداند.

lineal change (دگرگونی خطی)

معتقد است که حرکت پدیده ها در یک خط و بدون بازگشت و انحراف است. این نوع دیدگاه و اندیشه، جامعه را با شکست مواجه خواهد کرد.

Imperialism (امپریالیسم)

در اصطلاحات علوم اجتماعی به معنای جهانخوارگی، جهانگشایی و فرمانروایی یک امپراتوری است. در سال های 1870 تا 1880 در انگلستان به شخصی گفته می شد که در جهت متحد نگهداشتن قلمرو امپراتوری فعالیت می کرد. در سال های 1880 تا 1890 یعدی اقتصادی داشت و به معنای تسلط کشورهای اروپایی بر افریقا و آسیا بود.

L

Low (قانون)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به قاعده ای از کردار آدمی است که بخش زیادی از آن توسط اعضای یک  جامعه سیاسی مشخص برای همه اعضای جامعه الزام آور شناخته می شود.

M

Myth (اسطوره)

افسانه ای روایتی است که موضوع آن خدایان و طبیعت، معنی جهان و انسان را در بر می گیرد. اسطوره ها جزئی از فرهنگ است و برخی آن را دروغ یا خرافه میدانند.

micro sociology (جامعه شناسی خرد)

macro sociology (جامعه شناسی کلان)

Magic (جادو)

N

norm (هنجار)

به هنجار و قاعده‌ای که باید رفتار را رهبری و هدایت کند، گفته می شود. همچنین قانون  قاعده ای است که مرجع عمل می باشد.

Nation (ملت)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی بزرگترین اجماع مردم است که از طریق فرهنگ و آگاهی مشترک با هم متحد شده و دارای آب و خاک مشترک میباشند و به خوداگاهی رسیده اند.

Nationality (ملیت)

به تعهدی قانونی گفته می شود که بر واقعیت اجتماعی همبستگی، ارتباط اصیل هستی، علایق و احساسات مبتنی است. همچنین با وجود حقایق و وظایف متقابل همراه است.

Need (نیاز)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به هر چیزی که فرد در طی زمان خواهان آن است و مورد توجه او میباشد.

P

personality system (نظام شخصیت)

جامعه شناسان شامل رفتارهایی حاصل از تجربه اجتماعی است که تکامل یافته و توسط افراد محدود می شود.

personality (شخصیت)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به مجموعه‌ای از ویزگی های روان شناختی و غیر محیطی رفتار رد کفته می شود که سبب سازگاری با محیط پیرامون و منحصر به فرد شخص خواهد شد. شخصیت شامل عادات، احساسات، طرز فکرها، تمایلات و باورهاست.

Political parties (احزاب سیاسی)

در اصطلاحات انگلیسی اجتماعی گروهی سیاسی بودند که بر پایه ایدئولوژی شکل گرفته‌اند و هدف آن ها تحقق اندیشه و مرام و عقیده حزب در جامعه بود.

political participation (مشارکت سیاسی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی مجموعه ای از فعالیت هایی است که در امور سیاسی و برای انتخاب رهبران سایسی از طریق تبلیغات، رای دادن و شرکت در احزاب و غیره صورت می گرفت.

Propaganda (تبلیغ)

در لغت به معنای پخش کردن و شناسان است. در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به فنونی گفته می شود که از نمادهای مختلف برای تاثیرگذاری، کنترل طرز تلقی ها، عقائد و رفتار انسان ها بهره میگیرند. هدف از تبلیغات جذب افکار عمومی است.

Political rights (احزاب جناح راست)

به اعضای سنت گرا در مجالس اروپایی که در سمت راست رئیس مجلس می نشستند، جناح راست می گفتند.

Positivism (اثبات گرایی)

Positivism (اثبات گرایی)

R

Red tape (کاغذ بازی)

در اصطلاحات علوم اجتماعی، اقدامات غیر لازم و شیوه‌های غیر ضروری، تکراری و وقت گیر است که در نظام دیوان سالار انجام می شود.

Repesentation (نمایندگی)

به نظامی گفته می شود که در آن مردم رهبران سیاسی را انتخاب میکنند تا آنان به تدوین و تهیه قوانین و اجرای آنان بپردازنند.

S

social norm (هنجار اجتماعی)

به رفتارها، عمل یا اندیشه ها که در جامعه پذیرفته شده باشد و فرد منطبق با آنها فرایند اجتماعی شدن را بگذراند. در صورتی که هنجارهای اجتماعی رعایت نشوند با واکنش هایی مانند تعجب، فشار یا الزام در اجتماع روبرو خواهد شد.

social Abnormal (نابهنجاری اجتماعی)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی به اختلال در رابطه یک فرد و گروه با محیط اجتماعی که دارد و همچنین ساخت و نوع کارکرد جامعه، گفته میشود.

social control (کنترل اجتماعی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به محدودیت های اعمال و افعال فردی که از طرف گروه یا جامعه‌ای که در آن زندگی میکند را کنترل اجتماعی می گویند.

کنترل اجتماعی

sanction (مجازات)

به پاداش یا عقوبتی که به هدف تامین همرنگی یا استانداردهای رفتاری و امور مطلوب و پسندیده یک گروه اجتماعی است.

self- knowledge (خود شناسی)

به شناخت خود از نظر اجتماعی، روانی و جسمانی که مقدمه‌ای برای فعلیت یافتن شحصیت فرد است.

system of oriention (نظام جهت گیری)

در اصطلاحات علوم احتماعی به آمیزه‌ای از شناسایی، ارزش ها و اقسام گوناگون همنجارهایی گفته می شود که با توجه به آنها فرد جهت خود را نسبت به موقعیت تعیین کرده و عمل مناسب را انتخاب می کند.

social assification (تحجر اجتماعی)

به سخت شدن سنت ها ، الگو، عادات و قوانین اجتماعی گفته میشود که در پایان چنان شود که در برابر روندهای تازه مقاومت کنند و دیرکرد اجتماعی را به بار آورند.

social problem (مسئله اجتماعی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به موقعیتی موثر گفته می شود که به گمان عده ای زیاد از مردم در جوامع دیگر یا همان جامعه، سرچشمه سختی و بدبختی به شمار میروند ولی قابل بهبود هستند. این شرایط هم عینی است و هم از شرایط ذهنی سرچشمه میگیرد.

social intearation (تعامل اجتماعی)

انواع کنش و واکنش های میان انسان ها را نشان می دهد که در یک گروه یا جامعه هستند.

social system (نظام اجتماعی)

در اصطلاحات انگلیسی علوم اجتماعی، نظام اجتماعی دستگاهی است که شامل کنش ها و واکنش های افراد میباشد. واحدهای اصلی آن نقش های اجتماعی است.

social equilibrium (تعادل اجتماعی)

به توازن و تعادلی که در بین پدیده‌های اجتماعی وابسته به هم در یک نظام جود دارد، گفته می شود.

social role (نقش)

مجموعه ای از رفتارهای فردی با پایگاهی معین است که باید انجام شود.

social status (پایگاه اجتماعی)

توسط پایگاه اجتماعی جایگاه فرد یا گروه مشخص میگردد.

Seience (دانش یا علم)

مجموعه ای از روش های دقیق میباشد که در پی کشف رابط بین پدیده ها بوده و سبب تسلط انسان به جهان اطراف خود میگردد.

social phenomena (پدیده اجتماعی)

به وقایع و یا هر امری اجتماعی گفته میشود که قابل توصیف و تبیین عملی است و موضوع آن دانش اجتماعی می باشد.

symbol – social symbol (نماد و نماد اجتماعی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به نشانه‌ای که حامل معنا و پیامی باشد، اتلاق می شود.

social change (دگرگونی اجتماعی)

به معنای گذشتن از حالتی به حالتی دیگر است.

Seclar and Secularization (سکولار و سکولار کردن)

در اصطلاحات علوم اجتماعی فرایندی است که در آن دین از سیاست جدا می شود.

social environment (محیط اجتماعی)

به جموعه ای به هم پیوسته که شامل نهادها، تاسیسات اجتماعی، سازمان ها، افراد و گروه های اجتماعی است و بر رفتار انسان ها اثر میگذارد.

social intearation (تعامل اجتماعی)

subjective (ذهنی)

social act (کنش اجتماعی)

در اصطلاحات تخصصی علوم اجتماعی به گونه ای از فعالیت می گویند که سازمان دهنده گرایش های فری است و هدفی مشخص دارد.

T

Tribe (قبیله)

شامل مکان، زبان و فرهنگی مشترک هستند که بر اساس احساسات اولیه شکل گرفته اند. چند قلبیه طایقه را تشکیل می دهد.

Tax (مالیات و مالیات بندی)

کمکی اجباری به دولت است که توجه چندانی به اینکه منافعی حاصل شده است یا خیر، ندارد.

V

value (ارزش)

به مهمترین و بنیادین ترین عامل تعیین کننده اندیشه و عمل و اعمال فرد گفته می شود. همچنین عامل مهمی برای شکل گیری حیات اجتماعی است.

W

we-group (گروه ما)

به گروهی اتلاق می شود که «ما» بجای «من» بنشیند و شخص خود را در آن ذوب کند. در این گروه ها هنجارها عمیقا توسط افراد پذیرفته و دقیقا اجرا می شود.